Statut Fundacji „Rozwód? Poczekaj!”

Statut Fundacji  „Rozwód? Poczekaj!”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

                                                                        § 1

 

1. Fundacja „Rozwód? Poczekaj!”, zwana dalej Fundacją,  działa na podstawie ustawy z

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z

późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie

niniejszego Statutu.

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Ziółkowską-Maciaszek, Pawła Maciaszka i

Monikę Werwicką, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez

asesra notarialnego – Wojciecha Pusz – zastępcę Alicji Huziuk – notariusza

w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Radna 6/8, w dniu 21.02.2011 roku.

 

                                                                        § 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami.

 

 

 

                                                                        § 3

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Pracy i Spraw Społecznych

 

                                                                        § 4

 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

                                                                        § 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

                                                                        § 6

 

Celem Fundacji jest:

 

 1. Niesienie pomocy psychologicznej rodzinom i osobom w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie około rozwodowym.

 

 1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka;

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyczyniającym się do

rozpadu więzi rodzinnych;

 

 1. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości rodziny

wzorców zachowań społecznych;

 

 1. Propagowanie umiejętności psychospołecznych związanych z rzeczywistą dbałością

o rodzinę;

 

 1. Propagowanie idei równowagi praca-życie, mediacyjnego stylu rozwiązywania

konfliktów rodzinnych oraz promocja zdrowego stylu życia;

 

 1. Informowanie opinii publicznej o aktualnych wynikach badań na temat:

– skutków rozwodów i kosztów emocjonalno-społecznych

– mechanizmów rządzących życiem rodzinnym i kryzysów rozwojowych w rodzinie

– sprawdzonych sposobów radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi;

 

 1. Prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych przyczyniających się do lepszego rozumienia rodziny i sposobów na jej wspieranie;

 

 1. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;

 

10. Propagowanie idei wolontariatu w ramach wspierania rodziny i dziecka w kryzysie

około rozwodowym;

 

11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn jako rodziców;

 

12. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Unii Europejskiej;

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Poradnictwo, w szczególności udzielanie porad przez psychologów, terapeutów, pedagogów, trenerów, mediatorów, prawników, pracowników socjalnych;

 

 1. Indywidualną i grupową pomoc terapeutyczną dla rodzin

 

 1. Prowadzenie programów badawczych, profilaktycznych, szkoleniowych,

pomocowych  i informacyjnych

 

 

 1. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin

 

 1. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin w kryzysie

 

 1. Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami  pozarządowymi, których

celem jest niesienie pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

                                                                       § 8

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000,00 zł (cztery tysiące

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji

      celów Fundacji w formach wymienionych w § 6

3.   Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w

          stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z

          którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu

          albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

          lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

          przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników

           oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w

           szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

           preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub

           pracowników oraz ich  bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do

           osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego

           celu Fundacji,

d. zakupie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których

           uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich bliskie

           osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach

           wyższych niż rynkowe.

4.   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

                                                                        § 9

 

 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:

 

 1. wpływów z działalności gospodarczej,
 2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodu z odsetek bankowych.

 

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie

na działalność statutową.

                                                                        

Rozdział IV     Działalność gospodarcza

 

                                                                       § 10

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących

realizacji celów statutowych.

3.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 

  1. pozostałych pozaszkolnych form  edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
  2. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  3. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  4. reklamy,
  5. działalności rekreacyjnej i rozrywkowej,
  6. działalności portali internetowych,
  7. opieki dziennej nad dziećmi,
  8. produkcji gier i zabawek,
  9. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet,
  10. sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 

Rozdział V     Władze Fundacji

 

                                                                        § 11

 

Władzami Fundacji są:

 

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

                                                                         § 12

 

1.   Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 

4    Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,

powołuje swą decyzją Rada.

 

5    Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 pkt. 6 Ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6    Osobami wybranymi do Rady Fundacji będą osoby o uznanym autorytecie

zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji

celów statutowych Fundacji.

 

7.   Członkom Rady Fundacji pełniącym swoją funkcję honorowo przysługuje prawo

zwrotu kosztów delegacji oraz honorarium za wykonanie szczególnie znaczących

prac na rzecz Fundacji.

 

8.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 

9.   Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.   śmierci członka.

 

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

 

                                                                        § 13

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu

majątkowego Fundacji;

 

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie

Zarządowi absolutorium;

 

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa

Zarządu;

 

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

 

f.  podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;

 

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do

kompetencji innych organów.

 

 

                                                                        § 14

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 

 1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 

3.   Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

4.   Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,

bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków

dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

 

5.   Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni

od daty zgłoszenia wniosku.

 

6.   Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

7.   Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Vice-przewodniczący.

 

 

                                                                         § 15

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę

Fundacji na pięcioletnią kadencję.

 

2.   Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

3.   Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

 

4.   Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

 

  1. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 

  1. śmierci członka Zarządu.

 

5.   Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

 

                                                                         § 16

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 

  1. realizacja celów statutowych,

 

  1. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 

  1. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 

  1. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  2. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

 

  1. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

 

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie

z działalności Fundacji.

 

                                                                       

                                                                         § 17

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

kwartał.

 

2.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

3.   O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

4.   Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów, przy

obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 

                                                                        § 18

 

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

 1. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

 

Rozdział VI.    Postanowienia końcowe

 

 

                                                                         § 19

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany

statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

                                                                         § 20

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich

celów.

 

2.   Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec

istotnej zmianie cel Fundacji.

 

3.   W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji,

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania.

 

                                                                       

                                                                          § 21

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw

Pracy i Spraw Społecznych.

3.   Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

4.   Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać

Przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji

o zbliżonych  celach.

 

 

Dorota Ziółkowska-Maciaszek

 

 

 

Katarzyna Klimko-Damska

 

 

 

Paweł Maciaszek

 

 

 

  • Statystyki

  W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.

  W miastach intensywność rozwodów jest ponad dwukrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie ok. 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to 40-41 lat. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ostatnich latach ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niewiele ponad 3% przypadków. Wina męża orzekana jest w 20% przypadków. Zwykle, w ponad 70% rozwodów, sąd nie orzeka winy. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com

ODBIORCY: Rodzice w kryzysie okołorozwodowym/rozstaniowym. Maksymalna liczba osób: 12 Uczestnicy deklarują udział w całym cyklu. Pierwszeństwo zapisów dla rodziców z Targówka!

FORMA: wykład, warsztaty

LICZBA GODZIN: 34 godziny

MIEJSCE: Fundacja Rozwód? Poczekaj! Gwiaździsta 31 m 89

I. Bliskość ma różne definicje - ta część jest ogólnodostępna, także dla osób, które nie biorą udziału w cyklu warsztatów stacjonarnych "Teraźniejszość" i "Przyszłość"

1. Wykład online: Style przywiązania w dzieciństwie a budowanie związku uczuciowego w dorosłości 11.01.202 3 godz. 18.00-21.00

2. Wykład online: Gry psychologiczne w związku i w rodzinie 15.03.2023 godz. 18.00 – 21.00

Warsztaty stacjonarne

I. Teraźniejszość - warsztaty stacjonarne 18.00-20.15

1. Myślenie pytaniami w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, czyli o tym jak ruszyć GŁOWĄ 18.01.2023

2. Strategie radzenia sobie ze stresem w sytuacji okołorozwodowej/okołorozstaniowej- 3 godziny 25.01.2023

3. Praca z emocjami w kryzysie 1.02.2023

4. Dekoracja mojego życia w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym. Przymusy, powinności 8.02.2023​

5. Przekazy od ważnych osób, kotwice 15.02.2023

6. Zasoby, cele, przekonania, ograniczenia, wartości 22.02.2023

II. Przyszłość -18.00-21.00

1. Poker osobowościowy – gra zespołowa dotycząca zasobów 1.03.2023

2. Moja Magiczna Moc. Praca z cudem – kreowanie wizji Przyszłości Gra coachingowa 8.03.2023r

Cykl jest realizowany w ramach projektu "Ta Szansa dla rodzin wspófinansowanego przez Miasto st. Warszawa.

5. Przekazy od ważnych osób, kotwice 15.02.202 3 6. Zasoby, cele, przekonania, ograniczenia, wartości 22.02.202 3 II. Przyszłość 8.00-21.00 1. Poker osobowościowy – gra zespołowa dotycząca zasobów 1.03.2023 2. Moja Magiczna Moc. Praca z cudem – kreowanie wizji Przyszłości Gra coachingowa 8.03.2023 r

Theme: flashcast.

-->

Samodzielne wychowywanie dziecka to wyzwanie podwójne. Zmęczenie pielęgnacją i opieką gdy jest małe, zmęczenie delegowaniem obowiązków i egzekwowaniem wymagań gdy jest starsze to jedno.

Ale towarzyszy temu poczucie osamotnienia w rodzicielskich decyzjach i wynikającej z nich skumulowanej na jednej osobie odpowiedzialności. Ile pozwolić - ile zabronić? Jak wymagać nie za dużo, ale i nie za mało? Jak wypuścić je w świat, pozwolić mu na błędy? Jak nie uwiązać dziecka przy sobie ale nie stracić z nim kontaktu zwłaszcza teraz - w dobie epidemii dziecięcych i nastoletnich depresji? Jak dawać wzór partnerstwa i budowania relacji skoro dziecko w domu obserwuje dorosłego solistę…. Jak unieść ciężar złości na siebie i na świat gdy syn czy córka ma ten „gorszy dzień”? Jak nie utopić go w morzu wymówek typu „a ja dla ciebie….”.

Tuż po rozstaniu z drugim rodzicem może być szczególnie trudno unieść bunt, który poprzednio był rozłożony na dwoje, zwłaszcza gdy dokłada się do tego żałoba po rozstaniu rodziców. A znów potem, po latach samodzielności i „docierania” w tym kameralnym układzie - jak dorastające już dziecko oswoić z własnym nowym związkiem, na który sobie pozwalamy?

Nie ma na te pytania jednoznacznych odpowiedzi, ale pomaga świadomość, że nie tylko my je mamy. W przetrawieniu złości i odrzucenia pomaga tabletka empatii dla zmęczenia, zniechęcenia, rozczarowania, gniewu…Na rozdzierające wahania zaaplikujemy opatrunek zrozumienia i akceptacji. Na tej grupie nie będzie niechcianych porad, ale będą ćwiczenia - na słuchanie siebie samego i siebie nawzajem, na odkrywanie zasobów, na przyglądanie się sobie. Znajdzie się i czas na informację zwrotną, wrażenie, dzielenie się doświadczeniem – pod okiem psychologa i gdy o to poprosisz.

Gdzie i kiedy: Na razie on-line (zoom) a po zakończeniu pandemii:

lokal Fundacji Rozwód?Poczekaj!, Gwiaździsta 31/89, 8 piętro,

Termin: drugi i czwarty wtorek miesiąca, godzina 18.00-20.30, od marca do czerwca.

Czyli: 8 i 22 marca; 12 i 26 kwietnia; 10 i 24 maja. Data czerwcowa jeszcze do uzgodnienia.

Dla kogo:

Osoby, które samodzielnie wychowują dziecko (są rodzicem bezpośrednio wykonującym władzę rodzicielską) i mieszkają z dzieckiem (tzn. bez drugiego rodzica i nowego partnera).  

Pierwszeństwo zapisów mają rodzice z Targówka (obszary rewitalizowane).

Grupa półotwarta dla 6-12 osób– tzn. po uformowaniu kolejne osoby mogą być przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc.

Przyjęcie do grupy odbywa się po wstępnej rozmowie z prowadzącym – online.

Grupa NIE jest przeznaczona dla osób pozostających w silnym konflikcie okołorozwodowym – takie osoby zapraszamy do specjalnie dla nich dedykowanej grupy.

Obecność na każdym spotkaniu nie jest obowiązkowa, ale nieobecność na 3 kolejnych spotkaniach oznacza rezygnację z grupy.

Zajęcia są nieodpłatne, współfinansowane przez Miasto st. Warszawa i naszą Fundację w ramach projektu „Ta Szansa dla rodzin”.

Prowadzenie:

Dr Małgorzata Kałaska - psycholog, psychoterapeutka, trenerka rozwoju osobistego. W Fundacji prowadzi warsztaty i konsultacje dla par patchworkowych i rodziców samodzielnych. Jako psychoterapeuta pracuje w nurcie ericksonowsko-systemowym z dorosłymi oraz rodzinami lub parami. W poradni psychologiczno-pedagogicznej pracuje jako diagnosta dzieci w wieku szkoły podstawowej, a także prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich i psychoterapię rodzin. W przeszłości realizowała warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet wracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi, pracowała na uczelni jako doradca zawodowy i wykładowca. Mama nastolatki i macocha nastolatka. Nie lubi gotować obiadów, marzy o długich wakacjach z książką w hamaku pod palmą, choć jeszcze 10 lat temu szwendała się z plecakiem po Indiach, a na razie ratuje się audiobookami podczas spacerów z niesfornym 12-miesięcznym psem.

Theme: flashcast.

-->

1. Umiejętności wychowawcze rodzica w sytuacji okołorozwodowej - więcej

2. Cykl coachingowy Zbudować przyszłość po kryzysie okołorozwodowym - więcej

3. Grupa wsparcia dla samodzielnych rodziców - więcej

4. Rozwód. I co dalej? - Wydobyć przyszłość z przeszłości - więcej

5. Grupy wsparcia dla osób w kryzysie okołorozstaniowym - więcej

6. ZANIM POWIESZ "TAK" - świeckie, interdyscyplinarne warsztaty dla par planujących ślub - więcej

7. Siedem zasad udanego związku - wykład - więcej

8. Trudne emocje rodziców i dzieci. Droga do spotkania. - więcej

10. W co gramy i dlaczego gramy z innymi ludzmi - więcej

11. Języki miłości - więcej

12. Jak się dobrze pokłócić? - wykład - więcej

13. Będziemy mieli dziecko - więcej

14. Warsztaty dla ojców - więcej

15. POROZUMIEĆ SIĘ W ZWIĄZKU - warsztaty dla par - więcej

16. Na dobre i na złe? - warsztaty dla par - więcej

17. Zdrowe granice w patchworku - warsztaty dla macoch, ojczymów i rozwiedzionych rodziców - więcej

18. Dobre praktyki związkowe - warsztaty dla par - więcej

13. Seminarium: rodzina w kryzysie - więcej

14. Style przywiązania w dzieciństwie a budowanie związku uczuciowego w dorosłości - więcej

15. Po nitce do nastolatka - więcej

16. Jak się (nie) kłócić o dzieci z poprzednich związków - więcej

17.POZYTYWNA DYSCYPLINA - wprowadzenie - więcej

18. Pozytywna dyscyplina - cykl 7 mini warsztatów - więcej

19.POROZUMIEĆ SIĘ W ZWIĄZKU - dla par rodziców - więcej

20. Pozytywna dyscyplina w rodzinie patchworkowej - więcej

21.Pozytywna dyscyplina w rodzinie-cykl 7 warsztatów - więcej

22. Dziecko partnera - orzech trudny do...przytulenia - więcej

23. Klub Rozwoju Osobistego DLA MAM - UWOLNIJ SWOJĄ MOC - więcej

24. W co gramy z naszymi dziećmi? - więcej

18.Dogadać się z nastolatkiem - warsztaty dla rodziców - więcej

19. Komunikacja transformująca dla Tatów - wprowadzenie - więcej

20. Komunikacja transformująca dla Wszystkich - pełny warsztat - więcej

21. COACHING RODZICIELSKI - więcej

22. ZANIM ZNÓW POKOCHASZ - warsztaty dla osób po rozstaniach - więcej

21. Zapraszamy na Gwiaździstą! - więcej

Theme: flashcast.

-->
Sprawozdanie merytoryczne 2020Pobierz
Bilans za 2020Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne 2019Pobierz
Bilans za 2019Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne 2018 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016    

sprawozdanie-merytoryczne-2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans  2018 

bilans2015

bilans_2014

Theme: flashcast.

-->

Nasz adres: Gwiaździsta 31 m 89

Tu odbywają się warsztaty i konsultacje.

W celu zapisu wyślijcie maila: biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

Theme: flashcast.

-->