Statut Fundacji „Rozwód? Poczekaj!”

Statut Fundacji  „Rozwód? Poczekaj!”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

                                                                        § 1

 

1. Fundacja „Rozwód? Poczekaj!”, zwana dalej Fundacją,  działa na podstawie ustawy z

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z

późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie

niniejszego Statutu.

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Ziółkowską-Maciaszek, Pawła Maciaszka i

Monikę Werwicką, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez

asesra notarialnego – Wojciecha Pusz – zastępcę Alicji Huziuk – notariusza

w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Radna 6/8, w dniu 21.02.2011 roku.

 

                                                                        § 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami.

 

 

 

                                                                        § 3

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Pracy i Spraw Społecznych

 

                                                                        § 4

 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

                                                                        § 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

                                                                        § 6

 

Celem Fundacji jest:

 

 1. Niesienie pomocy psychologicznej rodzinom i osobom w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie około rozwodowym.

 

 1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka;

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyczyniającym się do

rozpadu więzi rodzinnych;

 

 1. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości rodziny

wzorców zachowań społecznych;

 

 1. Propagowanie umiejętności psychospołecznych związanych z rzeczywistą dbałością

o rodzinę;

 

 1. Propagowanie idei równowagi praca-życie, mediacyjnego stylu rozwiązywania

konfliktów rodzinnych oraz promocja zdrowego stylu życia;

 

 1. Informowanie opinii publicznej o aktualnych wynikach badań na temat:

– skutków rozwodów i kosztów emocjonalno-społecznych

– mechanizmów rządzących życiem rodzinnym i kryzysów rozwojowych w rodzinie

– sprawdzonych sposobów radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi;

 

 1. Prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych przyczyniających się do lepszego rozumienia rodziny i sposobów na jej wspieranie;

 

 1. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;

 

10. Propagowanie idei wolontariatu w ramach wspierania rodziny i dziecka w kryzysie

około rozwodowym;

 

11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn jako rodziców;

 

12. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Unii Europejskiej;

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Poradnictwo, w szczególności udzielanie porad przez psychologów, terapeutów, pedagogów, trenerów, mediatorów, prawników, pracowników socjalnych;

 

 1. Indywidualną i grupową pomoc terapeutyczną dla rodzin

 

 1. Prowadzenie programów badawczych, profilaktycznych, szkoleniowych,

pomocowych  i informacyjnych

 

 

 1. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin

 

 1. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin w kryzysie

 

 1. Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami  pozarządowymi, których

celem jest niesienie pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

                                                                       § 8

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000,00 zł (cztery tysiące

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji

      celów Fundacji w formach wymienionych w § 6

3.   Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w

          stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z

          którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu

          albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

          lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

          przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników

           oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w

           szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

           preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub

           pracowników oraz ich  bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do

           osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego

           celu Fundacji,

d. zakupie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których

           uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich bliskie

           osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach

           wyższych niż rynkowe.

4.   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

                                                                        § 9

 

 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:

 

 1. wpływów z działalności gospodarczej,
 2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodu z odsetek bankowych.

 

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie

na działalność statutową.

                                                                        

Rozdział IV     Działalność gospodarcza

 

                                                                       § 10

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących

realizacji celów statutowych.

3.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 

  1. pozostałych pozaszkolnych form  edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
  2. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  3. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  4. reklamy,
  5. działalności rekreacyjnej i rozrywkowej,
  6. działalności portali internetowych,
  7. opieki dziennej nad dziećmi,
  8. produkcji gier i zabawek,
  9. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet,
  10. sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 

Rozdział V     Władze Fundacji

 

                                                                        § 11

 

Władzami Fundacji są:

 

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

                                                                         § 12

 

1.   Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 

4    Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,

powołuje swą decyzją Rada.

 

5    Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 pkt. 6 Ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6    Osobami wybranymi do Rady Fundacji będą osoby o uznanym autorytecie

zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji

celów statutowych Fundacji.

 

7.   Członkom Rady Fundacji pełniącym swoją funkcję honorowo przysługuje prawo

zwrotu kosztów delegacji oraz honorarium za wykonanie szczególnie znaczących

prac na rzecz Fundacji.

 

8.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 

9.   Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.   śmierci członka.

 

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

 

                                                                        § 13

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu

majątkowego Fundacji;

 

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie

Zarządowi absolutorium;

 

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa

Zarządu;

 

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

 

f.  podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;

 

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do

kompetencji innych organów.

 

 

                                                                        § 14

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 

 1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 

3.   Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

4.   Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,

bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków

dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

 

5.   Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni

od daty zgłoszenia wniosku.

 

6.   Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

7.   Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Vice-przewodniczący.

 

 

                                                                         § 15

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę

Fundacji na pięcioletnią kadencję.

 

2.   Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

3.   Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

 

4.   Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

 

  1. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 

  1. śmierci członka Zarządu.

 

5.   Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

 

                                                                         § 16

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 

  1. realizacja celów statutowych,

 

  1. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 

  1. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 

  1. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  2. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

 

  1. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

 

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie

z działalności Fundacji.

 

                                                                       

                                                                         § 17

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

kwartał.

 

2.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

3.   O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

4.   Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów, przy

obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 

                                                                        § 18

 

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

 1. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

 

Rozdział VI.    Postanowienia końcowe

 

 

                                                                         § 19

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany

statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

                                                                         § 20

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich

celów.

 

2.   Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec

istotnej zmianie cel Fundacji.

 

3.   W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji,

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania.

 

                                                                       

                                                                          § 21

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw

Pracy i Spraw Społecznych.

3.   Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

4.   Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać

Przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji

o zbliżonych  celach.

 

 

Dorota Ziółkowska-Maciaszek

 

 

 

Katarzyna Klimko-Damska

 

 

 

Paweł Maciaszek

 

 

 

 

 • Statystyki

  W 2021 r. rozwiodło się ok. 61 tys. par małżeńskich. Liczba ta jest mniejsza niż w latach 2005-2019, przy czym od wielu lat odnotowuje się także mniejszą liczbę zawieranych małżeństw. W miastach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

  Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą przeciętnie 14 lat. Średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu to obecnie 42 lata. Kobiety były o ok. 2 lata młodsze. 47,7% to rodziny bezdzietne, a 37,7% to rodziny z 1 dzieckiem. Najmniej rozwodów występuje w rodzinach wielodzietnych (0,8 – 2,9%).

  W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Zwykle, w prawie 80% rozwodów, sąd nie orzeka winy. Wina męża orzekana jest w 15% przypadków, zaś żony w niewiele niż 3% przypadków.

  Coraz częściej sąd orzeka wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2021 r. takich rozstrzygnięć było ponad 68%, opieka przyznana wyłącznie matce to 27% (a jeszcze w 2000 r. udział ten wynosił aż 65%), natomiast wyłączna opieka ojca to 3% przypadków. • strona www: Fabryka Dizajnu
  projekt graficzny: nietypowo.com